DotekyVina.cz
Rozhovor se zástupcem svazu Ekovín | Doteky vína

Rozhovor se zástupcem svazu Ekovín

Prosím představte nám v krátkosti váš svaz.

Svaz Ekovín založilo 7 vinařských podniků v roce 1992 s cílem zastavit devastaci krajiny a zajistit dlouhodobou udržitelnost podnikání a samotného pěstování a výroby vína zavedením systému integrované produkce a rozvojem ekologického hospodaření. V letošním roce tak máme možnost oslavit 30 leté výročí a myslím, že není příliš sebevědomé říct, že snaha těchto zakládajících podniků a práce, kterou jsme za tuto dobu odvedli přinesla zásadní rozvoj vinohradnictví prospěšný nejen našim vinařům, ale i široké veřejnosti. Díky našim aktivitám má dnes ČR 77 % výměry vinic v Integrované produkci a 7 % výměry vinic v režimu ekologické (Bio) produkce.

Jak se odlišujete s ostatními svazy nebo případně spolupracujete?

Náplní naší činnosti je rozvoj a zavádění k přírodě šetrných technologií jako ekologická a integrovaná produkce, z tohoto pohledu jsem v rámci České republiky v sektoru vína a vinohradnictví jediným takovýmto subjektem. Na národní úrovni pak úzce spolupracujeme především se Svazem ekologických zemědělců – PRO BIO. V rámci našeho vinařského a vinohradnického sektoru pak působí řada dalších zájmových svazu, se kterými velice rádi a plodně spolupracujeme.

Kolik máte členů? Vyvíjí se členská základna v čase?

Naše aktivity jsou zaměřeny na profesionální vinaře a vinohradníky, z nichž je naším členem přibližně 82% procent dle hektarové výměry, což je z původních 7 podniků s rozlohou cca. 270 ha poměrně velký progres. V současné době žádné dramatické výkyvy členské základny neprobíhají, ale trend, i díky aktuální politice EU („green deal“, „farm to fork“) je spíše pozitivní.

Kdo se může stát vaším členem? Jaké musí splnit náležitosti a jaké mu z členství plynou výhody?

Naším členem se může stát nejen profesionální vinař nebo vinohradník hospodařící na území ČR, ale i organizace nebo osoba, za předpokladu že tato symbióza dává smysl pro rozvoj našich aktivit. Jako u všech svazů nebo dnes spolků je pak nutné dodržovat stanovy a v našem případě se pak ještě řídit směrnicemi integrované nebo ekologické produkce.

Pokud jde o výhody plynoucí z členství ve Svazu EKOVÍN tak k nejcennějším patří rozhodně transfer nejnovějších poznatků z oblasti vinohradnictví, vinařství a marketingu biovín z celé Evropy formou mezinárodních projektů, konferencí a studijních cest.

Během uplynulých 24 let, kdy se spotřeba insekticidů v celém zemědělství ČR zvýšila na trojnásobek, se spotřeba těchto látek ve vinicích, díky našim aktivitám, snížila o neuvěřitelných 98,4 %. Stejně tak díky zeleným technologiím podstatně klesla i spotřeba dalších pesticidů a průmyslových hnojiv.

Dále se díky našim aktivitám podařilo načerpat do vinohradnického sektoru ČR na dotacích na Integrovanou produkci a ekologické vinohradnictví více jak 2,8 miliardy korun. Tato částka představuje vůbec největší podíl dotací, které podpořily vinohradnictví ČR.

A v neposlední řadě je pak mnoha studiemi prokázáno, že vinice našich členů jsou dnes z hlediska biodiverzity nejbohatšími segmenty zemědělské krajiny a jsou tak turisticky mimořádně atraktivní krajinou plnou života, která je atraktivním cílem našich i zahraničních turistů.

Pořádáte nějaké akce pro laickou veřejnost?

Popularizace a rozvoj povědomí o našich členech a jejich přínosu pro společnost a ochranu našeho společného životního prostředí je jedním ze základních úkolů a cílů dnes i do budoucna.

Svaz EKOVÍN a jeho členské podniky je tak možné potkat na mezinárodních veletrzích BIOFACH, v rámci prezentací v secesní vile LÖW-BEER v Brně, v prostorách STRAHOVSKÉHO KLÁŠTERA v Praze, v rámci spolupráce s Nadací Partnerství na sérii každoročních prezentací vín v Otevřených zahradách v Brně a mnoha dalších akcích pořádaných svazem EKOVÍN nebo v rámci spolupráce s ním.

V letošním roce jsme pak v rámci EU předsednictví ČR zajistily prezentaci našich členů a našich aktivit i na několika oficiálních akcích.

Je důležité uvědomit si, že kromě špičkové kvality produktů z integrované a ekologické produkce, mají tyto systémy zásadní vliv na kvalitu životního prostředí a její udržitelnost.

Pořádáte nějaké akce pro odbornou veřejnost a členy svazu?

Základní rozdíl mezi ekologickým a konvenčním vinohradnictvím je především v množství informací, které musí vinař aktivně zvládat. Od počátku je jednou z prioritních oblastí naší práce organizování odborných konferencí, seminářů a studijních cest. V rámci projektů přeshraniční spolupráce probíhá studium nových možností práce s úrodností půdy a výsevů druhově bohatých směsí bylin, hmyzu vázaného na tyto bohatě kvetoucí vinice.

Významnou součástí naší práce je také pravidelné každoroční pořádání mezinárodních konferencí VINOENVI. Přednášejícími jsou špičkoví odborníci z mnoha států Evropy. Zároveň se zde mají naši vinaři možnost setkat a ochutnat vína nejen svých kolegů, ale i vína předních vinařů z mnoha států Evropy od Moldávie až po Španělsko.

Tento transfer informací umožňuje našim vinařům správně se rozhodovat v mnoha otázkách, jako je výběr odrůd, volba nové sklepní a vinohradnické techniky a mnoha dalších.

Kromě vinařů, spolupracujete ještě s jinými typy společností?

EKOVÍN je již dlouhou řadu let aktivním členem mnoha celosvětových organizací jako je IFOAM (Mezinárodní federace hnutí ekologického zemědělství) nebo IOBC (Mezinárodní organizace pro biologickou a integrovanou kontrolu). Úzce spolupracujeme s partnerskými organizacemi jako je například německý ECOWIN a další. Veškeré tyto zkušenosti pak předává do své členské základny.

Jaké máte plány do budoucna?

V současné situaci před lidstvem stojí několik globálních problémů

  • vymírání volně žijících organismů,
  • přílišná míra aplikací tzv. reaktivního dusíku (dusíkatých hnojiv)
  • globální oteplování způsobené nárůstem koncentrací skleníkových plynů, především CO2.

Výsledky našich studií ukazují, že potenciál vinic při zvyšování biodiverzity krajiny ještě není zdaleka vyčerpán a drobnými změnami technologií by bylo možno dál podstatně přispět k tomuto již dnes přínosnému efektu vinic pro naši krajinu.

Na aplikacích dusíkatých hnojiv se ekologické vinohradnictví již teď nepodílí vůbec. Jak v bioprodukci, tak v integrované produkci není třeba tato hnojiva používat. Pěstováním bobovitých rostlin poutajících v symbióze s bakteriemi vzdušný dusík je potřeba dusíku révou vinnou plně pokryta.

V tomto směru ekologické vinohradnictví již dnes plní požadavky EU připravované pro zemědělství ve vizi Fit for 55. Předběžné výsledky prvních pokusů s technologiemi poutání CO2 do půdy ukazují, že i na řešení třetího problému – poutání COdo půdy by se mohlo vinohradnictví významnou měrou podílet. Z řešení toho problému by se dokonce mohl do budoucnosti stát další zdroj příjmů vinařů.

Kromě globálních problémů však před svazem EKOVÍN stojí i naše vlastní výzvy. Jednou z nich je další zvyšování kvality a tím i konkurenceschopnosti našich vín, jejich propagace jak na domácí, tak mezinárodní scéně. A trvalou výzvou zůstává vývoj a ověřování nových přírodě přátelských technologií a transfer moderních znalostí jak z našich výzkumných pracovišť, tak ze zahraničí.

Děkujeme za rozhovor.

Autor: David Web, Foto: EkovínSdílejte tento článek:
sharethis
Tento článek byl publikován: